Ekonomi

Piyasadan haberler

· AKBNK… 09.02.2021 Tarihli Özel Durum Açıklaması.İlgi’de kayıtlı açıklama ile; Bankanın mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve Ana Sözleşme tadili ile ilgili başvurular Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunduğu duyurulmuştu. Söz konusu Ana Sözleşme tadiline Ticaret Bakanlığı tarafından da izin verilmiştir.

· AKCNS… Yönetim Kurulu 15.02.2021 tarihli kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirket kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonunda sona ermiş olması nedeniyle, 2016-2020 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması, Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkân tanınması, amacıyla Şirketin Esas Sözleşmesi’nin 6 ve 13’üncü maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere uygun görüş verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na 17.02.2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

· ARDYZ… Şirketin 16/02/2020 tarihinde düzenlenen Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin seçildiği ” Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2020″ programında ilk 50 şirket arasında yer alarak 2016/2017/2018/2019 ve 2020 yıllarında üst üste 5 yıl dereceye girme başarısını göstermiştir.

· AVISA… Şirketin 01.01.2021 -31.01.2021 dönemine ait prim üretimi ; hayat dalı 110.910.681 TL, hayat dışı 6.591.638 TL olmak üzere toplam 117.502.319 TL olarak gerçekleşmiştir

. · CCOLA…Şirketin 17.02.2021 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu’nun 20.01.2021 tarihli kararı doğrultusunda hazırlanan kar dağıtım önerisine ilişkin yapılan oylama sonucunda brüt 211.127.749,00 TL kar payının 18.02.2021 tarihinden itibaren dağıtılmasına katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

· GUBRF… İskenderun’daki mevcut tesislerin modernizasyonu kapsamında 200.000 ton/yıl kapasiteli NPK Tesisi yatırımı hayata geçirmek amacıyla Espanola de Investigacion y Desarrollo (Espindesa) ile mühendislik hizmeti alımına yönelik sözleşme imzalanmıştır. Yatırımın 2023 yılında devreye alınması ile GÜBRETAŞ NPK üretim kapasitesinin 1.000.000 ton/yıl seviyesine çıkartılması planlanmaktadır. Proje kapsamındaki gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.

· HALKB, THL… İlgi: 24.07.2020 tarihli özel durum açıklaması 24 Temmuz 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamamızda; bazı müştekiler tarafından ABD’de Bankamız aleyhine tazminat talepli hukuk davası açıldığı belirtilmişti. Bahse konu davada ABD New York Güney Bölge Mahkemesi, Bankamızın yargı yeri uyumsuzluğu itirazını kabul ederek, 16 Şubat 2021 tarihinde davayı şartlı olarak reddetmiştir. Mahkeme, davanın Türkiye’de açılması ihtimaline dair, tarafların davanın açılabilmesine ilişkin itirazlar konusunda bir anlaşmaya vararak bu hususu, 02 Mart 2021 tarihine kadar mahkemeye sunmalarına karar vermiştir. Bununla birlikte; ABD New York Güney Bölge Mahkemesi nezdindeki ceza davası ise, Bankamızın Yabancı Devlet Dokunulmazlığı (FSIA) Kanunu kapsamında ceza davasının düşürülmesine dair başlattığı temyiz süreci sebebiyle beklemekte olup, temyiz dosyası ABD New York İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi nezdinde devam etmektedir.

 · ISGSY… Bağlı ortaklığı Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.’nin (“Toksöz”) 25.12.2019 tarihli 2018 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan sermaye azaltımı ve eşzamanlı sermaye artırımı kararının iptali talebiyle Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 2020/200 dosya numarası ile açılan davanın istinaf yolu açık olmak üzere reddine karar verilmiş, süreç Toksöz lehine sonuçlanmıştır. Karar henüz kesinleşmemiş olup, yargılamayla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

· KARSN… Şirketin 17.02.2021 tarihli ve 2021/6 nolu Yönetim Kurulu kararı ile; Şirket tarafından 25 Ocak 2021 tarih ve 2021 / 1 nolu Yönetim Kurulu kararıyla esas sözleşme değişikliği talebi ile SPK’ya başvurulmuş olup, daha sonra durum yeniden değerlendirilerek yeniden düzenlenen ve iş bu karara ekli şekilde sunulan Şirket esas sözleşmesinin; “Kayıtlı Sermaye” başlıklı 6. Maddesi, “Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri” başlıklı 12. Maddesi ve “Toplantı Yeri” başlıklı 17. Maddesi’nin ekteki şekil ve gerekçeler çerçevesinde değiştirilmesine, 2. Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip söz konusu değişikliğin ilk Genel Kurul’un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

· MERKO… Şirketin tahsisli sermaye artış iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 17.02.2021 tarihinde aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.

· NTHOL… Şirketin Yönetim Kurulu’nun 17.02.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısında oybirliği ile almış olduğu karar metni aşağıdaki gibidir; Grup şirketlerinden Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.’nin (Merit) 16.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında, 200.000.000 TL. Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde 2.550.000 TL. tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 25.500.000 TL. nakden artırılmak suretiyle 28.050.000 TL.’na yükseltilmesine, Bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli pay için 6 TL fiyatla kullandırılmasına karar verildiği, kamuya duyurulmuştur.

· NUGYO… Şirketin yapılan 12/02/2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulduğu üzere, Şirket 400.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 295.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 190.000.000-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.’nin 30/12/2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına, artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Nurol Holding A.Ş.’ye (“Nurol Holding”) Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılması ve bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması talebini değerlendiren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), diğer hususların yanı sıra, TSP Prosedürü çerçevesinde sermaye artırımına konu bir adet payın satış fiyatının hesaplanabilmesi için Şirket tarafından Borsa’ya başvuruda bulunulmasının ardından, kesinleştirilmiş nominal ihraç tutarının yer aldığı, sermaye artırımına ilişkin olarak alınacak yeni bir yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği ile bu kapsamda hazırlanmış ihraç belgesinin SPK’ya iletilmesini müteakip ihraç belgesinin onaylanarak Şirkete teslim edilmesine karar vermiştir. SPK’nın söz konusu kararı çerçevesinde, 17.02.2021 tarihi itibariyle TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa’ya başvurulmuş olup, baz fiyat çerçevesinde satış fiyatının kesinleştirilmesinin ardından ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK’ya başvurulacaktır. 1,00 TL nominal değerli payın baz fiyat çerçevesinde belirlenecek satış fiyatı ve Nurol Holding’e yapılacak satışın hangi tarihte gerçekleştirilmesinin talep edileceği bilahare kamuoyuna duyurulacaktır. TSP Prosedürü çerçevesinde satış işleminin başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

· PAGYO… Yönetim Kurulu üyesi Sayın Sinan Aydın AYGÜN’ün istifası ile boşalan İcracı Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesi gereği Sayın Nusret TURHAN’ın atanmasına ve durumun toplanacak ilk Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiş olup, tescil işlemlerine ilişkin süreç başlatılmıştır.

· PRKME…21 Ocak 2021 tarihinde kamuya açıkladığımız Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (“EPDK”) yapılan başvuru üzerine, EPDK’nın bugün Şirkete tebliğ edilen 11 Şubat 2021 tarihli ve 10021/24 sayılı kararı uyarınca Şirket uhdesindeki, Siirt ili sınırları içinde kurulması planlanan 49,9 MWm gücündeki “Tarihler Hidroelektrik Santrali Projesine” ilişkin 7 Mayıs 2009 tarihli ve EÜ/2086-5/1475 sayılı elektrik üretim lisansı 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 29’uncu maddesi uyarınca sona erdirilmiştir.

· RAYSG… Şirketin 2021 yılı Ocak ayını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 150.929.818,60 TL dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 32,47 oranında artış meydana gelmiştir.

· ROYAL… TMSF Fon Kurulunun 12.02.2021 tarih ve 2021/68 sayılı kararıyla, Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine Bülent DEMİREL ve Elçin YÜCE atanmıştır.

· SNPAM… Şirketin Yönetim Kurulu, 17.02.2021 tarihinde iştiraki olan Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş.’ deki sahibi bulunduğu hisselerden, Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi A.Ş.’ nin ödenmiş sermayesinin % 0,5 (Yüzde Yarım)’ e isabet eden 280.325 adedinin BİST’ te satışına karar verilmiş ve bununla ilgili olarak öncelikle söz konusu payların MKK nezdinde kaydileştirilmesi amacıyla müracaat edilmiştir. Yapılacak bu satışın neticesinde Sönmez Filament A.Ş.’ nin halka açıklık oranının arttırılması ve bunun yanı sıra, Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. ‘ ye sağlanacak nakit girişi ile 2018 yılında yaptığımız yatırımlarımızda kullanılan kredilerin önemli bir kısmının vadesinden önce kapatılması ve böylece bilanço üzerindeki faiz yükünün de azaltılarak bilanço karlılığımızın arttırılması hedeflenmektedir.

· TUCLK… Şirketin Yönetim Kurulu’nun 17.02.2021 tarihli toplantısında, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 (Yüz milyon) Türk Lirası’ndan 200.000.000 (İkiyüz milyon) Türk Lirası’na artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılından itibaren beş yıl için uzatılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “ŞİRKETİN SERMAYESİ ” başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekliyle tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 · ULUUN… Mediterra Capital Partners kontrolünde faaliyet gösteren Moms Kitchen International S.a.r.l’nin sahibi olduğu Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Söke Un”) hisselerinin Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Ulusoy Un”) tarafından kısmen ya da tamamen satın alınması ya da Ulusoy Un ile Söke Un’un, Ulusoy Un (devralan) bünyesinde birleştirilmesi için görüşmelerin başlatılması ve alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla Ulusoy Un ile Söke Un arasında bir gizlilik anlaşması imzalanmış ve çalışmalara başlanmıştır. Bundan sonraki süreçte de konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kanunu‘na ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Etiketler

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
ataşehir masöz
Kapalı