Ekonomi

Piyasadan haberler

ADEL… İşyerine ilişkin Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varılamaması neticesinde, AĞAÇ-İŞ Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası yönetimince 6356 sayılı Kanun uyarınca 11 Mart 2021 tarihinde alınan grev kararı ve bu grevin uygulamaya konulacağına ilişkin karar sonrasında, bağlı bulunduğumuz Türkiye Ağaç Sanayii İşverenleri Sendikası’nın 15 Mart 2021 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu Toplantısında 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Lokavt kararı aldığı 19 Mart 2021 tarihinde şirkete tebliğ edilmiştir. Tebliğ edilen söz konusu karar Lokavt Kararı olup, Lokavt Uygulama Kararı değildir.

ADESE… Şirket 19.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 1- Alaylar Bir Mah. 152160 Sok.N1/A Seydişehir / KONYA ” SEYDİŞEHİR ” şubesinin demirbaşlarının Göksu Pasta ve Bisküvi İmalat San.ve Tic. Ltd. Şti. ‘ne devri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına; 2- Ulvikale Mah. 103. Sağlık Cad. N79 Şarkikaraağaç / ISPARTA ” ŞARKİKARAAĞAÇ ” şubesinin demirbaşlarının Sn.Osman İŞGÖR ‘e devri için sözleşme imzalanmasına ve bu mağazanın kapanışı ile ilgili işlemlere başlanılmasına; 3- İlgili devir işlemi bedellerinin, görüşmeleri devam etmekte olan diğer mağazaların devir bedellerine yapacağı etkiler göz önünde bulundurularak, tüm mağazaların devir işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

ADESE… Şirket, Konya İli Karatay İlçesinde yer alan ve faaliyetlerine son vermiş olduğu Kumköprü ve Sarnıç şubelerinin mülklerinin satın alınması için 19.03.2021 tarihinde Konya Karatay Belediyesi ile Satış Vaadi sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre , Kumköprü şubesinin mülkü için devir bedeli 4.728.643 TL; Sarnıç şubesinin mülkü için devir bedeli 3.220.108 TL dir. Devir bedellerinin %25 ‘i peşin olarak ödenmiş olup; kalan bakiyeler 12 eşit taksitte ödenecektir.

ALCAR… Şirket, 2020 yılına ait finansal tablolarında yer alan 78.036.118,-TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 16.164.649,-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 61.871.469,-TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına, • 2020 yılında bağış yapılmadığından, net dağıtılabilir dönem kârı 61.871.469,-TL’nin %40,15’ine tekabül eden 24.840.000,-TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, • Şirketin nakit dengeleri dikkate alınmak suretiyle kâr payının 2 eşit taksitte ödenmesine, ilk taksitin dağıtımına 15 Haziran 2021 tarihinde, 2. taksitin dağıtımına ise 15 Kasım 2021 tarihinde başlanmasına, • Dağıtılacak kâr payı üzerinden 2.430.000,-TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, • Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına, • Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. BEYAZ… 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu Daveti Hk… https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919521

BJKAS…Şirket 23.12.2020 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul Toplantı’sında Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin Yönetim Kurulu tarafından müzakere edilmesi ve Şirket tarafından imzalanması Genel Kurul tarafından onaylanmıştı. Şirket, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması tahtında T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.’den oluşan konsorsiyum ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşme uyarınca ilk anapara ödemesi 31 Ağustos 2023, son anapara ödemesi ise 31 Mayıs 2030 tarihinde yapılacaktır. Bu sözleşme uyarınca, şirket tüm finansal borçları Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

BEYAZ… Şirket 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2020 yılı finansal tablolarına göre ortaya çıkan 36.019.953 TL dağıtılabilir dönem karı ve özkaynaklarda yer alan ortaklara dağıtılabilecek diğer fonlar üzerinde yapılacak tasarruflarla ilgili görüşmeler sonucunda; 2020 yılı hesap dönemine ait olan 36.019.953 TL’lik dağıtılabilir dönem karının %25’ine karşılık gelen 9.004.988,40 TL’nin bedelsiz pay olarak ortaklara dağıtılmasına, – Dağıtılabilir dönem karından yasal karşılıklar ve bedelsiz yapılan birinci temettü ödemesi sonrasında yasal kayıtlarda kalacak tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, – Belirtilen duruma göre hazırlanmış ekteki kar dağıtım tablosunun 2020 yılı hesap dönemi sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısında ortakların görüşüne sunulmasına, – 9.004.988,40 TL’lik bedelsiz dağıtılacak tutarın (çıkarılmış sermayenin % 9,03 oranındaki) genel kurulda alınacak karara göre Şirketin mevcut 99.687.500 TL’lik çıkarılmış sermayesine eklenmesine, – Artırılması planlanan 9.004.988,40 TL’lik sermayeyi temsil edecek her biri 1.-TL nominal değerde payların, 9.936,54 TL’lik kısmının A Grubu nama yazılı, 8.995.051,86 TL’lik kısmının B grubu hamiline yazılı olarak çıkarılmasına ve bedelsiz payların ortaklarımıza payları oranında kayden dağıtılmasına, – Sermaye artırımı nedeniyle esas sözleşmenin 6. maddesinin tadiline, – Gerekli izinlerin alınmasını teminen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına ve sermaye artırımı ile ilgili diğer yasal prosedürün tamamlanmasına, – Sermaye artırımı ve kar dağıtım prosedürü ile ilgili hususların yürütülmesi için Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Gürkan Gençler’in görevlendirilmesine, – Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, konusunda tekliflerin genel kurulda görüşülerek onaya sunulmasına karar verilmiştir.

EKGYO… Şirket projelerinden İstanbul Eyüp Alibeyköy Projesi İkmal İnşaatı İşi’nin (Yeniköy Konakları), geçici kabulü yapılmış olup Geçici Kabul Tutanağı 19.03.2021 tarihinde onaylanmıştır. Şirket projelerinden İstanbul Esenyurt Hoşdere 6. Etap İkmal İnşaat İşi’nde (Semt Bahçekent), 707 Ada 1 Parsel D Blok ve Ada Dışı İmar Yolu Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri’nin kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 19.03.2021 tarihinde onaylanmıştır.

ERBOS… 31.08.2020 tarihli KAP açıklamasında belirtilen, şirketin 300 kWe ve 3386 kWe olmak üzere toplam 3.686 kWe kapasiteli fabrika çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının TEDAŞ tarafından “tesis kabülleri” yapılmış ve Kayseri ve Civarı Elektrik A.Ş. (KCETAŞ) ile “Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşmaları” imzalanmıştır. Mevcut kapasite ve üretim koşullarında şirketin toplam elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık %65 lik kısmını karşılaması beklenmektedir.

ESCOM… İştirak Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş.’den alınan bilgiye göre; Yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejisi doğrultusunda, Tosby Games Oyun Yazılım Eğitim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 3.500.000 TL değerleme üzerinden %3 pay karşılığı yatırım yapılmasına karar verildi.

ESEN… 13.03.2021 tarihli KAP duyurusunda belirtildiği üzere şirket %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin bağlı ortaklıkları Angora Elektrik Üretim A.Ş. ve Bosphorus Yenilenebilir Enerji A.Ş., 12.03.2021 tarihinde Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu ile 61,68 MWp kurulu güce sahip güneş elektrik santralleri olan şirketlerin hisse devri için sözleşme yapmıştı. Söz konusu devralma işlemlerinin Rekabet Kurumu onayı için ilgili başvuru gerçekleştirilmiştir.“

FENER… Şirket, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması tahtında T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.’den oluşan konsorsiyum ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşme uyarınca ilk anapara ödemesi 31 Ağustos 2023, son anapara ödemesi ise 31 Mayıs 2030 tarihinde yapılacaktır. Bu sözleşme uyarınca, Şirketin tüm finansal borçları Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

FLAP… Şirketin 2020 yılı faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, ekte yazılı gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 12 Nisan 2021 Tarihinde saat 15.00′ de, Birlik MahallesiPodgortisa Caddesi No:1 Çankaya/ANKARA adresindeki şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919519

FLAP… Şirket 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2020 yılı finansal tablolarına göre 5.900.839 TL dönem zararı oluşmuş olup, dağıtılabilir kar olmadığından kar dağıtımı yapılamayacağının Olağan Genel Kurul’da ortakların bilgisine ve onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

GEDIK… Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL ‘den 300.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin karar 19.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’ nda kabul edilmiştir.

GEDIK… 11.02.2021 tarih ve 2047 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen, ilgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Gedik Yatırım her sene oluşan net dağıtılabilir kârın en az %30 nispetindeki kısmının nakit veya bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir. Şirketin kâr dağıtımı, TTK’na ve SPK’ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme’de imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır” şeklindeki 2021 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası ve Yönetim Kurulu’nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği hususu Genel Kurul’un bilgisine sunuldu. -31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde, TMS ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre 7.928.708,43 TL 1.Tertip Yasal Yedek ayrıldıktan sonra ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem karının 160.762.921,57 TL, yasal kayıtlarda ise 150.645.460,10 TL olarak gerçekleştiği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/e maddesi uyarınca iştirak satış karı istisnası 642.017,66 TL ve taşınmaz satış karı istisnası 358.000,00 TL olmak üzere toplam 1.000.017,66 TL’nin özel fon hesabına aktarılması, 2.400.000,00 TL’nin 2. Tertip Yedek Akçe ayrılması ve net dağıtılabilir karından düşülmesine, kar dağıtımı sonrası kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, -Yasal kayıtlara göre hesaplanan net dağıtılabilir kardan, 30.000.000, TL’nin nakit olarak dağıtılmasına, 117.000.000,00 TL’nin bedelsiz hisse senedi olarak, hisseleri oranında hissedarlara dağıtılmasına, -Kar dağıtım tablosundan ayrı olmak üzere şirketin olağanüstü yedeklerinden, 7.931.924,49 TL ve özel yedeklerden 7.068.075,51 TL olmak üzere toplam 15.000.000,00 TL’nin bedelsiz hisse senedi olarak, hisseleri oranında hissedarlara dağıtılmasına, – 1.1, 1.2. ve 1.3. Maddeleri doğrultusunda Ödenmiş Sermayenin %25’ine tekabül eden 30.000.000 TL nakit temettü ödenmesine, 2020 yılı karından 117.000.0000 TL ve öz kaynaklardan 15.000.000 TL ile Ödenmiş Sermayenin %110′ u olan toplam 132.000.000 TL bedelsiz sermaye artırımının yapılmasına, -Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanabilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

GLYHO… Naturelgaz’ın halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.03.2021 tarih ve 2021/14 sayılı bülteninde yer aldığı üzere olumlu karşılanmıştır. Bu kapsamda halka arz hem sermaye artışı hem de ortak satışı suretiyle gerçekleştirilecek olup Naturelgaz’ın çıkarılmış sermayesinin 100.018.594 Türk Lirası’ndan toplam 14.981.406 Türk Lirası kadar artırılarak 115.000.000 Türk Lirası’na çıkarılması suretiyle ihraç edilecek olan toplam 14.981.406 Türk Lirası nominal değerli 14.981.406 adet pay ve Naturelgaz’da Şirket sahip olduğu 16.146.097,32 TL ve Kanat EMİROĞLU’nun sahip olduğu 236.133,68 TL nominal değerli olmak üzere mevcut pay sahiplerine ait toplam 16.382.231 adet paylar halka arz edilecektir. Fazla talep gelmesi halinde Şirket Naturelgaz’da sahip olduğu 3.136.363 TL nominal değerli 3.136.363 adet payın ek satışını gerçekleştirilebilecektir.

GUBRF… Şirket uhdesinde bulunan 82050 sicil numaralı Söğüt Altın Madeni ruhsatının devrine ilişkin, %100 bağlı ortaklık Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. ile bir devir sözleşmesi imzalandığı 24.02.2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştı.

HATEK… Suriye Arap Cumhuriyeti’nde % 88,50 oranla mevcut iştirak olan HATEKS ALDAWLIA LTD. Şirketinden, 2011 yılında ülke içerisinde başlayan iç savaş neticesinde şirket adına kayıtlı bulunan tesislerin hasar görmesi ve çalışmaların sürdürülemeyeceği anlaşılmıştır. Bununla birlikte şirket söz konusu iştirakten 31.12.2020 tarihli yasal kayıtlarında döviz karşılığı alacağı yatırım avans ödemeleri olan 40.532.933,42 TL ‘nin yasal kayıtlardan çıkartılıp çıkartılmaması hususunun ilk Genel Kurul gündemine sunulmasına karar verilmiştir.

INVEO… Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 TL ‘den 250.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin karar 19.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’ nda kabul edilmiştir.

INVEO… 01.03.2021 tarih 556 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen, “Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir kar dağıtım politikası izlenmektedir. Ortaklık, her sene oluşan net dağıtılabilir karın en az 20% nispetindeki kısmının nakit ve bedelsiz payların sermayeye ilave edilmesi suretiyle ortaklara dağıtılmasını benimsemiştir. Şirketin kar dağıtımı, TTK’na ve SPK’ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket karına katılım konusunda Esas Sözleşme’de imtiyaz bulunmamaktadır.” şeklindeki 2021 ve izleyen yıllara ilişkin temettü politikası ve Yönetim Kurulu’nun bu politikayı her yıl gözden geçirebileceği hususu Genel Kurul’un bilgisine sunuldu. -31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap döneminde oluşan SPK’ya göre oluşan 458.486.141,00 TL net dönem karından 28.012.490,75 TL 1. Tertip yasal yedek akçe ve VUK 325/A maddesi uyarınca 375.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrıldıktan sonra kalan 430.098.650,25 TL’nin, yasal kayıtlarda yer alan net dönem karı 560.249.815,02 TL’den 28.012.490,75 TL 1. Tertip yasal yedek akçe ve VUK 325/A maddesi uyarınca 375.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrıldıktan sonra kalan 531.862.324,27 TL’nin, kar dağıtımı yapılmamasına ve olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

ISBIR… Yönetim Kurulunun 02.03.2021 tarihli toplantısında, bağlı ortaklık İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.’nin yapacağı halka arz kapsamında, şirket portföyünde bulunan bağlı ortaklık paylarından 14.863.987,28 TL’lik kısmının halka arz edilmek suretiyle satılmasına karar verilmişti. Bu defa, 19.03.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, halka arz edilecek pay tutarının 14.870.000,00 TL olarak revize edilmesine karar verilmiştir.

ISKPL… Şirketin endüstriyel levhaların buğu tutmaz (Anti Fog) kaplama yatırımı devreye alınmıştır. Özellikle sera örtüsü olarak kullanılan cidarlı polikarbonat levhalara kazandırılacak Anti Fog özelliğinin seralarda verimliliği artırması hedeflenmektedir. Yeni yatırımla üretilen yeni ürün için ABD’den alınan ilk sipariş ile ihracata başlanılmıştır.

KRDMA, KRDMB, KRDMD… Şirketçe Karabük Asliye 1. Hukuk Mahkemesinin 2020/33 E. Sayılı dosyası ile Çağ Çelik A.Ş. ve Kardökmak A.Ş. aleyhine açılmış olan yönetim kurulu kararının batıl olduğunun tespiti ve yapılan usulsüz hisse senedi takas işlemlerinin eski haline iadesi davasında; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesinin 2021/304 E. 2021/403 K. Sayılı kararı ile; -Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstrisi A.Ş. uhdesinde bulunan 13.984.690,29 lot Kardemir (B) grubu payın -Kardökmak A.Ş. uhdesinde bulunan 3.635.432 lot Kardemir (A) grubu ve 11.238.235 lot Kardemir (D) grubu payın, 3. kişilere devrini önleyecek şekilde ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmiştir.

LUKSK… Yönetim Kurulunun 17.03.2021 tarihinde aldığı karar ile; 2020 yılı kar dağıtımının tablolardaki gibi gerçekleştirilmesi ve nakit kar payı dağıtımına ilişkin ödeme takvimi belirlenmesi konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi hususlarının Genel Kurul’un onayına sunulması kararlaştırılmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919213

MAALT… Esas Sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla değiştirilmesi Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

MAALT… Yönetim Kurulu’nun 19.02.2021 tarihli kararı ile; Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin, TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; TFRS’ye uygun olarak hazırlanan bilançonun aktif pasif toplamının 175.650.510 TL; VUK’a göre hazırlanan kayıtlara uygun olarak hazırlanan bilançonun aktif pasif toplamının 194.741.933 TL olduğu, TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre 16.693.036,00 TL net dönem karı; VUK’a göre hazırlanan kayıtlarda ise 37.940.524,39 TL cari yıl net dönem zararı olduğu görülerek; TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 16.693.036,00 TL net dönem karına; 350 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan dağıtılabilir kar payı matrahının 16.693.386,00 TL olduğu; VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 37.940.524,39 TL tutarındaki net dönem zararından dolayı dağıtılabilir kara ulaşılamadığı görülmüş olup, buna göre; Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 27 Mart 2014 tarihli Genel Kurul’da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası’na uygun olarak; Şirket VUK kayıtlarında yer alan net dönem zararı, uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansman politikaları dikkate alınarak kar payı dağıtımı yapılmayarak, TFRS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 16.693.036,00 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının, VUK kayıtlarına göre 37.940.524,39 TL dönem zararının ise geçmiş yıl zararlarına aktarılması Genel Kurul’da onaylanmış ve kabul edilmiştir.

ORGE… Sermaye piyasası mevzuatı, Şirket esas sözleşmesi ve Şirket kar dağıtım politikası çerçevesinde, Şirket Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2020 tarihi itibarıyla oluşan, sırasıyla 54.578.138 TL ve 14.192.422,51 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra, -Yasal kayıtlarda mevcut olan ve kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde 30.000.000 TL’nin sermayeye eklenerek pay olarak dağıtılması, -Sermayeye eklenecek 30.000.000 TL tutarındaki kar payının, • Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 13.482.801,38 TL’lik kısmının 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 16.517.198,62 TL’lik kısmının ise geçmiş yıl karlarından karşılanması. • Yasal kayıtlara göre ise 13.482.801,38 TL’lik kısmının 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 16.517.198,62 TL’lik kısmının ise olağanüstü yedeklerden karşılanması, – Sermayeye eklenecek 30.000.000 TL tutarındaki kar payı nedeniyle ihraç edilecek bedelsiz payların yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması hususlarının Genel Kurul’un görüş ve onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

ORMA… Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşverenleri Sendikası ile Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası (Ağaç-iş) arasında Şirket adına devam etmekte olan Toplu iş sözleşmesi müzakere sürecinde, Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası (Ağaç-iş) tarafından grev kararı ve 02.04.2021 tarihi itibariyle alınan grev uygulama kararına karşı Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşverenleri Sendikası tarafından lokavt kararı alınmış ve tebliğ edilmiştir.

RHEAG… Şirket bağlı ortaklığı RML Lojistik ve Denizcilik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 12.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında, Şirket’in ödenmiş sermayesinin 15.597.000 TL’ndan 17.687.000 TL’na artırılması karara bağlanmıştır. Artırılan 2.090.000 TL zarar telafi fonuna aktarılan alacaklardan karşılanmış olup, ilgili sermaye artırım kararı, 18.03.2021 tarihinde tescil edilerek, 19.03.2021 tarihli ve 10291 sayılı TTSG’nde ilan edilmiştir.

SNKRN… Şirket 27.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Prosedür çerçevesinde hesaplanacak baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 3.750.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılmasının Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanması sonucu; Şirketçe tahsisli sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla bugün (19.03.2021) itibariyle TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş’ye başvuru yapılmış olup, satış fiyatının kesinleştirilmesinin ardından ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK’ya başvuru yapılacaktır.

SNKRN… 31.12.2020 tarihli Konsolide Mali Tablolarda toplam 2.263.481.- TL (maaş ve yasal tazminat borçları) Personel Borçlarına istinaden bugün itibariyle 900.000.- TL ödeme yapılmış olup, tüm diğer işçi borçlarına ilişkin mutabakat yapılmaktadır.

SKTAS… Şirket Ortaklar Genel Kurul Toplantısı, 2020 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 14 Nisan Çarşamba günü, saat 10:30’da, Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:54 Söke/Aydın adresinde yapılacaktır.

TATGD… Esas Sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla değiştirilmesi Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

TATGD… Şirket tarafından 31.12.2020 tarihli, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolara göre 167.274.341 TL net dönem karı elde edilmiş olup, Kar Dağıtım Politikası, uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan 23.02.2021 tarihli özel durum açıklamasıyla duyurulan kar dağıtım önerisi 19.03.2021 tarihinde yapılan Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklar tarafından kabul edilmiştir. TSPOR… Şirket, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması tahtında T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.’den oluşan konsorsiyum ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşme uyarınca ilk anapara ödemesi 31 Ağustos 2023, son anapara ödemesi ise 31 Mayıs 2030 tarihinde yapılacaktır. Bu sözleşme uyarınca, Şirket finansal borçları Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

TTKOM… 18.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirket 19.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülerek onaylanmıştır. Nakit temettünün hissedarlarımıza üç eşit taksitte 1 Nisan 2021, 1 Temmuz 2021 ve 1 Ekim 2021 tarihlerinde dağıtılmasına karar verilmiştir.

ULUUN… 18.03.2021 tarihinde %100 bağlı ortaklık olan Rolweg SA’nın, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’nin 18.03.2021 tarihinde yapmış olduğu Mısır İthalatı ihalesinde vermiş olduğu 8.364.000 USD (61.642.000 Türk Lirası) teklifin ihale sonucunda en düşük teklif olduğu ve ihale sonucunun kesinleşmesinin kurumun onayına tabi olduğu şirketçe açıklanmıştır. Şirkete bugün tebliğ edilen ihale sonuçlarına göre ihale kesinleşmiş olup Bağlı ortaklık Rolweg SA bünyesinde kalarak sonuçlanmıştır.

ZRY, AKSGY… Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 127.547,289 adet payının, 19-22 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Borsa İstanbul Birincil Piyasada satış işlemleri 19 Mart 2021 tarihinde (bugün) itibari ile tamamlanmıştır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Berkan Yıldırım

1992 doğumlu. Eskişehir Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü 3. sınıf öğrencisi. 2 yıldır çeşitli dergilerde editörlük görevi yapmaktadır. En büyük hayali ulusal bir gazetede editörlük görevine devam etmek.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu